کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍طائ‍ی‌، رس‍ت‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ت‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ل‍خ‍ت‍ه‌ خ‍ون‌ در س‍ی‍اه‍رگ‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ع‍طائ‍ی‌، رس‍ت‍م‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شش ماهه ریسک فاکتورهای T.V.D دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ ۷۵/۱/۱۵ به بعد
عطائی ، رستم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک