کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ع‍ص‍ب‌ ص‍ورت‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ص‍ب‌ ران‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
گ‍وش‌ م‍ی‍ان‍ی‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌
اس‍ن‍ل‌، ری‍چ‍ارد
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
ف‍ول‍ر، گ‍ری‍ن‍ت‌
ام‍ی‍ن‍وف‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ف‍ری‌
چ‍وزی‍د، ج‍وزف‌
ب‍راری‌، م‍ح‍م‍د
غ‍لام‍ی‌، م‍ی‍ت‍را
م‍ارت‍ی‍ن‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
ص‍ادق‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ف‍خ‍رطب‍اطب‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ای‍م‍ون‌، راج‍ر
گ‍ری‍ن‍ب‍رگ‌، دی‍وی‍د
وای‍ن‍ر، ه‍وارد
 
ناشر:
س‍م‍اط
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
چ‍ه‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ان‍ی‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
آوا؛ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
م‍ه‍ب‍ان‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
واینر، هوارد ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭و۳۷۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیلابوس نورولوژی
تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۸‬,‭‌س۹۵۷‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در نورولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ضروریات نورولوژی
مارتین ، کریستوفر ؛  مهبان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۴۸۸‌ض‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
سایمون ، راجر ؛  تهران آوا؛ تیمورزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۹۷۴‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی کوریلاتیو و نورولوژی فونکسیونل ، نوروآناتومی ، فیزیولوژی ، بیماریهای اعصاب و روان
چوزید، جوزف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌چ۷۶‌ن‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نورولوژی بالینی ، جهت استفاده دانشجویان ، انترن ها، رزیدنت ها و پزشکان
واینر، هوارد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭و۳۷۴‌م‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی بالینی برای دانشجویان پزشکی ۱۹۹۲
اسنل ، ریچارد ؛  اصفهان مانی ؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۵۳۸‌ن‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش ۲ مورد BT گوش میانی و گوش خارجی
براری ، محمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۹۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نورو آناتومی ، برای دانشجویان پزشکی
صادقی ، یوسف ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۱۹۶‌ن‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای بلوک عصب فمورال با سایر روش های رژیونال آنستزی در شکستگی خارج کپسولی گردن فمور در بیمارستان طالقانی از تاریخ ۷۵/۵/۱ لغایت ۷۶/۴/۳۱
غلامی ، میترا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۵۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
علل فلج دو طرفه عصب فاسیال و گزارش یک مورد نادر و جالب
محمودی ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۷۷۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
سایمون ، راجر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۲۶۵‌ن‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :نرولوژی امینف ۱۹۹۹ و روانپزشکی کاپلان ۱۹۹۶
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
سایمون ، راجر ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۲۶۵‌ن‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معاینات نورولوژیک به زبان ساده
فولر، گرینت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۹۱۲‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی بالینی :تشریح کاربردی سیستم عصبی
فخرطباطبائی ، علی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌ف۲۸۷‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینوف ۱۹۹۹
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی امینف ۱۹۹۹ : مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی ، براساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
امینوف ، مایکل جفری ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۸۴۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نورولوژی بالینی
گرینبرگ ، دیوید ؛  تهران موسسه انتشاراتی فرهنگی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۴۲۶‌ن‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3