کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ب‍ارداری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
آوای‌ م‍س‍ی‍ح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
آم‍ون‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍روی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اب‍ل‌. م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پرستاری از کودکان
عبدالعلیان ، معصومه ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭‌ع۳۴۸‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه شیرخوار با شیر مادر
عبدالعلیان ، معصومه ؛  بابل انتشارات پروین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ع۳۴۸‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای پرستاری در دوران بارداری
عبدالعلیان ، معصومه ؛  بابل انتشارات پروین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ع۳۴۸‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای پرستاری از نوزاد و نوزاد نارس
عبدالعلیان ، معصومه ؛  تهران آمون   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۱۵۷‬,‭۳‬,‭‌ع۳۴۸‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش های تدریس و یادگیری در آموزش پرستاری
عبدالعلیان ، معصومه ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل . مدیریت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌ع۳۴۸ر‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تدریس و یادگیری در آموزش پرستاری و مامایی
عبدالعلیان ، معصومه ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌ع۳۴۸ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
من با نوزادم :نقش والدین در مراقبت از نوزاد( چهارهفته اول زندگی )
عبدالعلیان ، معصومه ؛  ساری آوای مسیح   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ع۳۴۸‌م‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک