کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طب‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ا - درم‍ان‌
ش‍وک‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
طب‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
طب‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ف‍ره‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍گ‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
س‍ن‍ب‍ل‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی پزشکی
طبرستانی ، مجتبی ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر، نشر علوم پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭ط۴۲۸‌خ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی پزشکی
طبرستانی ، مجتبی ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر مشهد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭ط۴۲۸و‍خ‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی پزشکی
طبرستانی ،مجتبی ؛  مشهد سنبله   ، ۱۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭ط۴۲۸‌خ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بمب های شیمیایی و تسلیحات بیولوژیک ، عوارض و درمان آن
فرهودی ، محمود ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ف۶۶۹‌ب‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شوک ، انواع فرآیندهای تشخیص و درمان های ممکن آن
فرهودی ، محمود ؛  تهران دانشگاه علوم پزشگی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف۶۶۹‌ش‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک