کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ن‍اع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ - س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ورگ‍ان‌، ک‍ل‍ی‍ف‍ورد ت‍ام‍س‌
م‍ان‌، ن‍ورم‍ن‌ ل‍س‍ل‍ی‌
ص‍ن‍اع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول روانشناسی
مان ، نورمن لسلی ؛  تهران نشر اندیشه   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزادی و تربیت
صناعی ، محمود ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی فیزیولوژیک
مورگان ، کلیفورد تامس ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۳‬,‭‌م۸۳۴ر‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی آموختن
صناعی ، محمود ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک