کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍لاح‍ی‌، م‍ه‍رداد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍رطان‌ه‍ا - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - روش‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
والاش‌، ژاک‌
رن‍ج‍ب‍ر، اف‍س‍ان‍ه‌
پ‍اگ‍ان‍ا، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌ دس‍ک‍ا
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر
ص‍لاح‍ی‌، م‍ه‍رداد
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
لاک‍م‍ن‌، ج‍ون‌
والاش‌، ج‍ک‍س‌ ب‍رت‍ون‌
ه‍ی‍ل‍ی‌، پ‍ات‍ری‍س‌ م‌.
 
ناشر:
ای‍ل‍ی‍ا؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍رم‌
ای‍ل‍ی‍ا؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ خ‍س‍روی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
اش‍ارت‌
ن‍ور دان‍ش‌
ای‍ل‍ی‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
اش‍ارت‌؛ م‍ت‍رج‍م‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
م‌. ص‍لاح‍ی‌
ب‍ش‍ری‌
ای‍ل‍ی‍ا؛ ج‍ع‍ف‍ری‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای کبد، سیستم صفراوی و پانکراس
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ل۲۱۸‌ک‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای گوارش
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ل۲۱۸‌گ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۰= هزار >نکته و۱۰۰۰[ هزار ]تست از :اصول طب هاریسون ۱۹۹۱
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اشارت ؛ مترجم   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۸‬,‭.‍ه۲۲۸‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بیماریهای شایع با روش الگوریتم
هیلی ، پاتریس م . ؛  تهران م . صلاحی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭.‍ه۹۷۱‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر بالینی تست های آزمایشگاهی
والاش ، ژاک ؛  تهران انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭و۲۴۳‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی ۱۹۹۱ ، شایعترین های هاریسون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد پزشکی تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بیماریهای شایع ، با روش الگوریتم
هیلی ، پاتریس م . ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭.‍ه۹۷۱‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین پرسش و پاسخ تشریحی از :کارنت زنان ، ۱۰۰ نمونه سوال امتحانات پره انترنی و دستیاری با پاسخ تشریحی ، ۲۰۰ esaC و نمونه سوال برگزیده از SMN باپاسخ تشریحی
تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌ک۲۸۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریهای شایع از :اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بانگرشی بالینی به انضمام ویتامینها و مسمومیت های اختصاصی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  کرج جعفری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭.‍ه۲۲۸‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رادیولوژی و تصویربرداری تشخیصی
آرمسترانگ ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی نور دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭آ۴۱۱ر‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای قلبی - عروقی و خون
تهران بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‌ق‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری سرطان
تهران بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۳۴۵‌س‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران ایلیا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲۴۳‌ک‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر بالینی تست های آزمایشگاهی
والاش ، جکس برتون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭و۲۴۲‌ت‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی انسانی :ویژه دانشجویان پیراپزشکی
رنجبر، افسانه ؛  تهران ایلیا؛ دانشگاه علوم پزشکی جهرم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭ر۷۲۷‌ف‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع مامایی ( کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد)
صلاحی ، مهرداد ؛  تهران ایلیا؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی خسروی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ص۷۸۲د‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲۴۳‌ک‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اولین و کامل ترین بانک سوالات مامایی
صلاحی ، مهرداد ؛  تهران ایلیا؛ جعفری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ص۷۸۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع مامایی ( کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد)
صلاحی ، مهرداد ؛  تهران نور دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ص۷۸۲د‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع مامایی ( کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی )...
صلاحی ، مهرداد ؛  تهران ایلیا؛ جعفری   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭‌ص۷۸۲د‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2