کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ف‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌ - ع‍ادات‌ و رف‍ت‍ار
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
وی‍رای‍ش‍گ‍ره‍ای‌ م‍ت‍ن‍ی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ک‍ودک‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ف‌ ب‍ی‍ن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ف‍ورت‍رن‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
اح‍ض‍ار ارواح‌
س‍ی‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
خ‍ون‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
م‍رش‌، م‍اک‍س‍ان‍س‌ وان‍در
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ی‍روس‌
م‍ج‍اه‍د، س‍ی‍م‍ا
س‍ردادور، ح‍م‍زه‌
م‍ت‍رل‍ی‍ن‍گ‌، م‍وری‍س‌
ه‍وف‍م‍ان‌، آر .و.
م‍ه‍ری‍ن‌، م‍ه‍رداد
م‍رش‌، م‍اگ‍زان‍س‌ وان‍در
ح‍س‍ن‌زاده‌، ق‍اس‍م‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ص‍ف‍ار
ص‍ف‍ار؛ اش‍راق‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ س‍ای‍ار؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ف‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
دختر فقیر
مرش ، ماکسانس واندر ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی عمومی
عظیمی ، سیروس ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی پایه
هوفمان ، آر .و. ؛  تهران شرکت تولیدی سایار؛ با همکاری انتشارات صفار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۸۵۳‌خ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز سیستم عامل [ 7 soD داس ۷]
تهران صفار   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط با ارواح :واقعیت یا خرافات ؟
مترلینگ ، موریس ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دختر فقیر و قلب پاک
مرش ، ماگزانس واندر ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آزاد زنان :حماسه پیکار دلاوران ایرانی با ترکمنان
سردادور، حمزه ؛  تهران انتشارات صفار   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کف شناسی و اسرار دست
مهرین ، مهرداد ؛  تهران انتشارات صفار   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کودک
عظیمی ، سیروس ؛  تهران انتشارات صفار   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساکنان شهر عسل
مترلینگ ، موریس ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی فرترن
تهران صفار   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سواد کامپیوتری ( ۱و۲)
قربانی ، مهدی ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اپراتوری مقدماتی و پیشرفته
تهران صفار   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ویرایشگر فارسی - لاتین [ 2EP پی .ای .۲]
حسن زاده ، قاسم ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز تصویری ویندوز[ PXایکس پی (]مقدماتی )
مجاهد، سیما ؛  تهران صفار؛ اشراقی   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران صفار؛ اشراقی   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
رسانه فارسی
 
 
مبانی فیزیک
تهران انتشارات صفار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۲م‌ /، ۲۱/۲،CQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران صفار   ، [بی تا]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربردی رایانه سطح یک براساس LDCI نسخه ۵7 swodniW
موسوی ، علی ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2