کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ری‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
خ‍ان‍ی‍ان‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ق‍ی‍ص‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
ح‍س‍ن‌زاده‌، ف‍ره‍اد
ده‍ق‍ان‌، اح‍م‍د
ک‍ات‍ب‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
ص‍ری‍ر
ن‍ش‍ر ص‍ری‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سفر به گرای ۲۷۰ درجه
دهقان ، احمد ؛  تهران صریر   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کودکی های زمین
خانیان ، جمشید ؛  تهران صریر   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهمان مهتاب
حسن زاده ، فرهاد ؛  تهران نشر صریر   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دوشنبه های آبی ماه
کاتب ، محمد رضا ؛  تهران نشر صریر   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جنگی بود، جنگی نبود
قیصری ، مجید ؛  تهران نشر صریر   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک