کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ال‍ح‍ی‌، ای‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرت‍ری‍ت‌ روم‍ات‍وئ‍ی‍د - دارودرم‍ان‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد
آرت‍ری‍ت‌ روم‍ات‍وئ‍ی‍د - دارو درم‍ان‍ی‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌، ای‍رج‌
اک‍ب‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
ص‍ال‍ح‍ی‌ اب‍ری‌، ای‍رج‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آوای‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زنجیره های اعتیاد
صالحی ، ایرج ؛  تهران موسسه انتشارات آوای نور   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکتروکاردیوگرافی تشخیصی
صالحی ابری ، ایرج ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ص۲۹۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماری روماتوئید
اکبریان ، محمود ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۶۸۶‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماری روماتوئید
اکبریان ، محمود ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۶۸۶‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک