کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ادق‍ی‌ ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ - ک‍ل‍ی‍ات‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌
 
پدیدآور:
ه‍ول‍ی‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ص‍ادق‍ی‌ ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
گ‍پ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌؛ ک‍وش‍ام‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بهداشت عمومی
صادقی حسن آبادی ، علی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ص۲۱۸‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بهداشت عمومی
صادقی حسن آبادی ، علی ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ، معاونت پژوهشی ؛ کوشامهر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ص۲۱۸‌ک‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پژوهش بالینی
هولی ، استیون ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۵‬,‭-‍ه۸۷۲ط‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بهداشت عمومی
صادقی حسن آبادی ، علی ؛  رشت گپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ص۲۱۸‌ک‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بهداشت عمومی
صادقی حسن آبادی ، علی ؛  رشت گپ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ص۲۱۸‌ک‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک