کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ای‍م‍ن‌س‍ازی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ - ک‍ل‍ی‍ات‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‌ س‍ازگ‍اری‌ ب‍اف‍ت‍ی‌ اص‍ل‍ی‌
ب‍ان‍ک‌ خ‍ون‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر آم‍ی‍گ‍ا
ت‍غ‍ذی‍ه‌
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - درب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ص‍ب‍اح‌ اردک‍ان‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
دس‍ت‌ غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ادق‍ی‌ ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
ای‍زدی‌، ب‍اب‍ک‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌
وب‍س‍ت‍ر، ج‍ی‍ن‌
وی‍س‍م‍ان‌، ه‍رم‍ان‌
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، آل‍ی‍س‌ ام‌.
ق‍ری‍ب‌، رض‍ا
م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ک‌ لارن‌، دون‍ال‍د اس‍ت‍ی‍وارت‌
م‍س‍ت‍غ‍ن‍ی‌، خ‍داداد
گ‍ل‌اف‍ش‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌
ک‍وش‍ان‌، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ان‍ون‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وی‍د
ن‍ش‍ر ش‍ی‍وا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر؛ خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ک‍وش‍ام‍ه‍ر؛ ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ن‍وی‍د
ک‍وش‍ام‍ه‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌
ک‍وش‍ام‍ه‍ر؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش روشهای احیاء قلبی - تنفسی بزرگسالان ، کودکان و نوزادان به زبان ساده
شیراز کوشامهر؛ حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭آ۸۱۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی دستگاه گوارش
مستغنی ، خداداد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۲‬,‭‌م۵۳۶‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تفسیر آزمایش های ایمنولوژی و سرولوژی
شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بهداشت عمومی
صادقی حسن آبادی ، علی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ص۲۱۸‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی قانونی
موسوی نسب ، مسعود ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷۴۰‬,‭‌م۸۴۲ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و سوء تغذیه
مک لارن ، دونالد استیوارت ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۷۴۱‌ت‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری روانی
رابینسون ، آلیس ام . ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭ر۱۱۹‌پ‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آئین پرورش نوزادان و کودکان
قریب ، رضا ؛  شیراز انتشارات دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌ق۶۱۵آ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقد آثار صادق هدایت
دست غیب ، عبدالعلی ؛  تهران ؛ شیراز مرکز نشر سپهر؛ خانه کتاب   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
کمپلکس اصلی سازگاری بافتی وبیماریهای خودایمنی
ایزدی ، بابک ؛  علوم پزشکی شیراز پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۳۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
محاق
کوشان ، منصور ؛  شیراز نشر شیوا   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خواب صبوحی و تبعیدی ها
کوشان ، منصور ؛  شیراز نشر شیوا   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق اسلامی بانضمام یادواره شهید محراب
دستغیب شیرازی ، عبدالحسین ؛  شیراز انتشارات کانون تربیت   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی عمومی ، برای رشته های داروسازی ، پرستاری ، مامایی ، مدارک پزشکی ، بهداشت ، سایر رشته های پیراپزشکی و داوطلبین کارشناسی ارشد آناتومی و فیزیولوژی
مصباح اردکانی ، فخرالدین ؛  شیراز کوشامهر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌م۵۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستم ها، خدمات و مراکز اطلاع رسانی
ویسمان ، هرمان ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روش های آزمایشگاهی در بانک خون
گل افشان ، حبیب اله ؛  شیراز کوشامهر؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۲۳‬,‭‌گ۴۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه طراحی در آمیگاVI tniaP exuleD
شیراز نوید   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بابا لنگ دراز
وبستر، جین ؛  شیراز محمدی   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ایمن سازی و عفونتها همراه با ۷۰ سوال کلیدی و پاسخ های تشریحی
کریمی ، عبداله ؛  شیراز انتشارات نوید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۸۰۰‬,‭‌ک۵۱۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طب نوزادان شیراز ۲۷-۲۳ فروردین ۱۳۷۱
شیراز ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۳۵،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6