کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍خ‌، ن‍س‍ری‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
س‍رطان‍ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ش‍ی‍خ‌، ن‍س‍ری‍ن‌
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، م‍ارگ‍ارت‌ وی‍ل‍س‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تداخل اثر داروها باتستهای آزمایشگاهی
شیخ ، نسرین ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ش۸۹۴‌ت‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شاخصهای توموری و کاربردهای بالینی آن
گودرزی ، محمد تقی ؛  همدان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲۰۰‬,‭‌گ۷۳۸‌ش‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ژنتیک پزشکی :بر گرفته از آخرین چاپ کتاب " ژنتیک در پزشکی " تامپسون و همکاران برای دانشجویان گروه پزشکی
تامپسون ، مارگارت ویلسن ؛  همدان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ت۲۵۷د‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک