کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ک‍وه‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍وه‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و اصول آموزش و پرورش
شکوهی ، غلامحسین ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم و تربیت و مراحل آن
شکوهی ، غلامحسین ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک