کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍وک‌ ع‍ف‍ون‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌
س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ زای‍م‍ان‍ی‌ - درم‍ان‌
ش‍وک‌ ع‍ف‍ون‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رش‍اد، م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍د
م‍رادی‍ان‌، م‍وم‍ن‌
ک‍اوان‍اخ‌، دن‍ی‍س‌
ک‍ت‍ی‍ب‍ائ‍ی‌، زه‍را
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شوک عفونی در بیماریهای زنان و مامایی
کاواناخ ، دنیس ؛  تهران دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۴۰‬,‭‌ک۳۲۳‌ش‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
عفونت پس از زایمان
کتیبائی ، زهرا ؛  علوم پزشکی شهید بهشتی پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۳۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ۴۰۰ مورد سقط جنین در بیمارستان آموزشی - درمانی معتضدی کرمانشاه
فرشاد، محمد سعید ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۱۳۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل و عوارض مورتالیتی ناشی از سقط های عفونی سال های ۷۱ الی ۷۵ در بیمارستان معتضدی کرمانشاه
مرادیان ، مومن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۷۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک