کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍وب‍ی‍ری‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍ا - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍وب‍ی‍ری‌، رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
لیشمانیازیس احشائی و گزارش موارد بیماری در پنج سال اخیر در بیمارستانهای کرمانشاه
شوبیری ، رضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک