کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍س‍ت‍ان‌ - ج‍راح‍ی‌
ع‍وارض‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌
اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌
دس‍ت‌ - ج‍راح‍ی‌
ت‍روم‍ات‍ول‍وژی‌
ج‍راح‍ی‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ا
ج‍راح‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
چ‍ه‍ر
م‍رز دان‍ش‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ک‍ی‍ده‌
م‍رس‍ا
ذوق‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ل‍م‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر خ‍اور م‍ی‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
اش‍ت‍ی‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز، پستان و تیروئید
شوارتس ، سیمور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۹۱۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز( چاپ ۱۹۹۴)
شوارتس ، سیمور ؛  [تهران ] اشتیاق   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز، عوارض اعمال جراحی
شوارتس ، سیمور ؛  چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸۴‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز :کلیات تروماتولوژی و ترومای سیستم عصبی ، گردن و قفسه صدری
شوارتس ، سیمور ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۸۲۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جراحی شوارتز( ۱۹۸۴)، سوختگی ، عفونتها
شوارتس ، سیمور ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ش۶۹۸‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز
شوارتس ، سیمور ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لاو‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز۱۹۸۹ ، تروما - پستان ، جراحی اطفال
شوارتس ، سیمور ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده اصول جراحی شوارتز
شوارتس ، سیمور ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی دستگاه گوارش
شوارتس ، سیمور ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ،
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لاد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز۱۹۹۴ ، آب و الکترولیت ها
شوارتس ، سیمور ؛  [تهران ] موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۲۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جراحی شوارتز :آب ، الکترولیت و تغذیه بیمار جراحی هموستاز، خونریزی جراحی و انتقال خون ، شوک
شوارتس ، سیمور ؛  تهران شرکت نشر خاور میانه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۲۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ج‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جراحی شوارتز، اختلالات آب و الکترولیت
شوارتس ، سیمور ؛  [تهران ] انتشارات چکیده   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۲۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز۱۹۹۹
شوارتس ، سیمور ؛  تهران اشتیاق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز۱۹۸۹ : جراحی دستگاه گوارش
شوارتس ، سیمور ؛  تهران انتشارات کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جراحی شوارتز شوک - سوختگی
شوارتس ، سیمور ؛  تهران مرسا   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جراحی دست و ارتوپدی شوارتز
شوارتس ، سیمور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۸۳۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ج‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جراحی ( خلاصه شوارتز ۱۹۹۹[ هزار و نهصد و نود و نه :)]چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار
شوارتس ، سیمور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ج‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
شوارتس ، سیمور ؛  تهران مرز دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جراحی شوارتز۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
شوارتس ، سیمور ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ج‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه جراحی شوارتز
شوارتس ، سیمور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۳۹‬,‭‌ش۶۹۸د‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2