کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ - ج‍راح‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور ای‌.
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور ای‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر؛ آرت‍ی‍ن‌ طب‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ش‍ب‍ن‍م‌ دان‍ش‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ چ‍راغ‌ دان‍ش‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هموستاز، خونریزی های جراحی و ترانسفوزیون ، بر گرفته از اصول جراحی شوارتز
شوارتز، سیمور ای ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‍ه‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی اصول جراحی شوارتز،۱۹۹۴
شوارتز، سیمور ای . ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸ر‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز( ۱۹۹۹[ )هزار و نهصد و نود و نه ]
شوارتز، سیمور ای . ؛  تهران شبنم دانش ؛ با همکاری چراغ دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جراحی شوارتز ۹۹[ نود و نه ]
شوارتز، سیمور ای . ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸۱‌ج‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۰[ دوهزارو ده ]
شوارتز، سیمور ؛  تهران موسسه انتشاراتی علوم کامپیوتر؛ آرتین طب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش ۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز ۲۰۱۵[ دوهزاروپانزده ]
شوارتز، سیمور ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش ۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک