کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍رآب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ و س‍از
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
م‍ل‍ک‌ زاده‌، ف‍ری‍دون‌
آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
وی‍ل‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز راب‍رت‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
دوی‍س‌، دی‍وی‍د داون‍ز
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور
ج‍ان‌ک‍وئ‍ی‍را، ل‍وئ‍ی‍ز ک‍ارل‍وس‌ اک‍وا
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ش‍ه‍رآب‌
ش‍ه‍رآب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، سرطان شناسی و بیماریهای متابولیک
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای تنفسی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توجهات پرستاری از بیماران مبتلا به اختلالات عضلانی ، استخوانی و حرکتی ( ارتوپدی )
برونر، لیلیان شولتیس ؛  شهرآب   ،
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرستاری کودکان به منظور آماده سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان جهت آزمون فینال و کارشناسی ارشد" همراه با تحلیل پاسخها"
تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سیسیل ، بیماریهای کلیه و مجاری ادرار
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی پایه
جان کوئیرا، لوئیز کارلوس اکوا ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ژ۲۸ا‍ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و زایمان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭و۹۴۲‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸د‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای خون به ضمیمه اطلس رنگی بیماریهای خون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸و‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ۱۹۹۴
دویس ، دیوید داونز ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭د۸۲۳و‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای مغز و اعصاب
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] شهرآب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی عمومی برای دانشجویان رشته های میکروبیولژی ، زیست شناسی پزشکی در رشته های وابسته
ملک زاده ، فریدون ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۷۵۹‌م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای خون
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای عضلانی اسکلتی و بافت همبند( روماتولوژی )
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای عفونی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای غدد درون ریز و بیماریهای استخوان و متابولیسم مواد معدنی استخوان
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی پزشکی
گایتون ، آرتور ؛  تهران شهرآب ؛ با همکاری جهاد دانشگاهی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۰۴‬,‭‌گ۲۱۲‌ف‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای گوارش ، بیماریهای کبد و سیستم صفراوی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6