کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍رآب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ب‍ارداری‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، ی‍وس‍ف‌
اح‍م‍دی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ه‍دی‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ه‍ی‍ل‍گ‍ارد، ارن‍س‍ت‌ روپ‍ی‍ک‍وت‌
دوی‍س‌، دی‍وی‍د داون‍ز
روی‍ت‌، ای‍وان‌ م‍وری‍س‌
گ‍رای‍م‍ز، ن‍ی‍ک‍ولا
 
ناشر:
ن‍وردان‍ش‌، ش‍ه‍رآب‌، آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌؛ ش‍ه‍رآب‌
ش‍ه‍رآب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌ ؛ ش‍ه‍رآب‌
ح‍ی‍ان‌؛ ش‍ه‍رآب‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌، آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ۱۹۹۴
دویس ، دیوید داونز ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭د۸۲۳و‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح سیستم عصبی مرکزی
محمدی ، یوسف ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۱‬,‭‌م۳۵۲‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر اصول ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۱۸‬,‭ر۸۶۳‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی هیلگارد
هیلگارد، ارنست روپیکوت ؛  تهران آینده سازان ؛ شهرآب   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، اورژانسهای زایمان و بارداری
تهران نوردانش ، شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، ایمونولوژی و روماتولوژی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران حیان ؛ شهرآب ؛ اباصالح ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :اورژانسهای طب اطفال
تهران شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
غذاهای شفابخش
گرایمز، نیکولا ؛  تهران آینده سازان ؛ شهرآب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌گ۲۹۴‌غ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بهداشت محیط
احمدی مقدم ، مهدی ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵/،۳۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۷‌ک‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک