کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ه‍دی‌ پ‍ور، ن‍ی‍ل‍وف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ش‍ه‍دی‌ پ‍ور، ن‍ی‍ل‍وف‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کیفی عوامل موثر بر خروج بیماران از روان درمانی در شهر کرمانشاه
شهدی پور، نیلوفر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک