کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ورپ‍ورا ت‍رم‍ب‍وت‍ی‍ک‌ ب‍ا ک‍م‍ب‍ود پ‍لاک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ - درم‍ان‌
س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ ادراری‌ - اول‍ت‍راس‍ون‍وگ‍راف‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
اب‍وم‍س‍ل‍م‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌م‍س‍ل‍م‌،۱۳۷-۱۰۰ ق‌.
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رواری‍د
ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
چ‍ش‍م‍ه‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
TTPو همراهی آن با DISPIو ترومبوسیتوپنی گذرا در یک خانواده در کرمانشاه
شفیعی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۵۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سونوگرافی و BUK در تشخیص بیماران مبتلا به کولیک کلیوی
شفیعی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ابومسلم خراسانی
حسن ، محمد عبدالغنی ؛  تهران موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آواز باد و باران :برگزیده شعرها
شفیعی کدکنی ، محمدرضا ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزینه اشعار
شفیعی کدکنی ، محمدرضا ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ه .ا .سایه ، آینه در آینه ( برگزیده شعر)
شفیعی کدکنی ، محمدرضا ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک