کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۶ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۶
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۶ ق‌.
 
پدیدآور:
رف‍ی‍ع‌ ل‍ت‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ری‍ن‌ م‍س‍ع‍ود
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
س‍ن‍ائ‍ی‌، م‍م‍ج‍دودی‍ن‌ آدم‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
اق‍ب‍ال‌
س‍خ‍ن‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیخ صنعان ، از منطق الطیر عطار
عطار، محمد بن ابراهیم ؛  [تهران ] امیرکبیر   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه منطق الطیر
عطار، محمد بن ابراهیم ؛  [تهران ] امیرکبیر   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اشعار خاقانی شروانی ( افضل الدین بدیل بن علی نجار ( )۵۹۵-۵۲۰ه.ق )
خاقانی ، بدیل بن علی ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ باهمکاری موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیات خمسه حکیم نظامی گنجه ای ، مخزن الاسرار، خسرو و شیرین ، لیلی و مجنون ، هفت پیکر(بهرام نامه هفت گنبد )اسکندرنامه ( شرفنامه ، اقبالنامه )با مقابله و تصحیح از روی صحیح ترین نسخ معتبر چاپی و خطی
نظامی ، الیاس بن یوسف ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیوان رفیع الدین لنبانی
رفیع لتبانی ، عبدالعزیرین مسعود ؛  [تهران ] اقبال   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
در باغ روشنایی :گزیده حدیقه الحقیقه =[حدیقه الحقیقه و شریعه اطریقه .برگزیده ]
سنائی ، ممجدودین آدم ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک