کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ - .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۴ ق‌
داروه‍ا - م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
ت‍م‍دن‌ - ت‍اری‍خ‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
روان‍ک‍اوی‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - روش‍ه‍ا
ت‍ک‍ام‍ل‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۶
آم‍وخ‍ت‍ن‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د،۱۹۳۹-۱۸۵۶
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۷ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۴ق‌
 
پدیدآور:
ل‍ن‍دن‌، ج‍ک‌
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز
آگ‌، ال‍ی‍زاب‍ت‌
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
چ‍ای‍ل‍د، ور گ‍وردون‌
ت‍وای‍ن‌، م‍ارک‌
ب‍اک‌، پ‍رل‌
م‍س‍ک‍وب‌، ش‍اه‍رخ‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ص‍ن‍اع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ف‍روم‌، اری‍ک‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
آری‍ان‍پ‍ور، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ی‍ت‍س‌ج‍رال‍د، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ اس‍ک‍ات‌ ک‍ی‌
ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او
ک‍وپ‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه
الهی ، بهرام ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹آ‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت به وسیله داروهای شیمیایی
کوپر، پیتر ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ک۷۶۹‌م‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر رستم و اسفندیار
مسکوب ، شاهرخ ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ فرانکلین   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انسان خود را می سازد
چایلد، ور گوردون ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرزندآوری ، تنظیم خانواده
آگ ، الیزابت ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری انتشارات فرانکلین   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیشاهنگان شعر پارسی ( سده های سوم و چهارم و آغاز سده پنجم هجری )
دبیرسیاقی ، محمد ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اشعار خاقانی شروانی ( افضل الدین بدیل بن علی نجار ( )۵۹۵-۵۲۰ه.ق )
خاقانی ، بدیل بن علی ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ باهمکاری موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه فردوسی
فردوسی ، ابوالقاسم ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ، با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزیده غزلیات شمس ( قرن هفتم هجری )
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شاهزاده و گدا
تواین ، مارک ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ماجراهای هاکلبری فین
تواین ، مارک ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سپید دندان
لندن ، جک ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گتسبی بزرگ
فیتس جرالد، فرانسیس اسکات کی ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خاک خوب
باک ، پرل ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آوای وحش
لندن ، جک ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری فرانکلین   ، ۱۳۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و دین
یونگ ، کارل گوستاو ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رسالت زیگموند فروید
فروم ، اریک ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی آموختن
صناعی ، محمود ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرویدیسم با اشاراتی به ادبیات و عرفان
آریانپور، امیرحسین ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درسهای تاریخ
دورانت ، ویلیام جیمز ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3