کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و اج‍ت‍م‍اع‌
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ع‍ب‍ادات‌
اب‍وذرغ‍ف‍اری‌، ج‍ن‍دب‌ ب‍ن‌ ج‍ن‍اده‌،- ۳۲ق‌ - .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ن‍ف‍ت‌ - ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ - م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌ - ای‍ران‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر - ق‍رن‌۱۴
ق‍رآن‌ و ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
خ‍ودس‍ازی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍ه‍دوی‍ت‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ق‌
اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
پ‍ری‍ور، ع‍ل‍ی‌
گ‍ل‍زاده‌غ‍ف‍وری‌، ع‍ل‍ی‌
زی‍م‍ن‌، ف‍ران‍س‍س‌
اش‍رف‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
دای‍ر، وی‍ن‌
ع‍ب‍دال‍م‍ق‍ص‍ود، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍ج‍ات‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ال‍ل‍ه‍ی‍اری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ص‍دی‍ق‌، گ‍ی‍ت‍ی‌
ارش‍د، م‍ری‍م‌
س‍ال‍م‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
م‍ک‌گ‍ی‌، ج‍رج‌
ع‍س‍ک‍راولادی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ق‍طب‌، س‍ی‍د
 
ناشر:
ق‍ل‍م‌؛ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
[ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه درمانی
صدیق ، گیتی ؛  شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۰۰‬,‭‌ص۵۶۶‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲
نجاتی ، غلامرضا ؛  شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت تغذیه ، خوردنیها و درمان با غذا
اصفهانی ، محمد مهدی ؛  تهران قلم ؛ شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۷/،۱۱۳‬,‭‌ف‍لا۵۷۴‌ب‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت برای همه
اشرفی ، منصور ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۵۱‌ب‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پرستاری از بیماران مبتلا به بیماری های دستگاه قلب و عروق
سالمی ، صدیقه ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌س۲۲۵‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علل بیخوابیهای کودکان
پریور، علی ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۸۸‬,‭‌پ۴۳۵‌ع‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چرا بیمار میشویم ؟
پریور، علی ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۴۳۵‌چ‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گل خار زندگی " نمایشنامه در سه پرده "
عسکراولادی ، حبیب الله ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نوزاد سالم ، دانستنیهای لازم در باره نوزادان
پریور، علی ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭‌پ۴۳۵‌ن‬,‭۱۳۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون ملی شدن صنعت نفت ایران ، سه گزارش
مک گی ، جرج ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستار و اورژانس
ارشد، مریم ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ف‍لا۴۱۳‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد تغذیه بالینی
زیمن ، فرانسس ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۰۰‬,‭ز۸۹‌ک‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درمان با عرفان :روان شناسی اعجاز و الهام واشراق و کشف شهود و بینش عرفانی :راهی برای نیل به تحول نفس
دایر، وین ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
باد و باران در قرآن
بازرگان ، مهدی ؛  [شرکت سهامی انتشار]   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ابوذر غفاری
اللهیاری ، علیرضا ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرتوی از قرآن
طالقانی ، محمود ؛  شرکت سهامی انتشار   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
با دستورات اسلام آشنا شویم
گلزاده غفوری ، علی ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، [۱۳۴۸]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
امام علی بن ابی طالب :تاریخ تحلیلی نیمقرن اول اسلام
عبدالمقصود، عبدالفتاح ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، [۱۳۷۸ق =۱۳۳۷]-۱۳۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
در فجر ساحل
حکیمی ، محمد ؛  شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عدالت اجتماعی در اسلام
قطب ، سید ؛  شرکت سهامی انتشار   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3