کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ از طری‍ق‌ ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍چ‍ل‌، دون‍ال‍د
ص‍ف‍اری‌، م‍ح‍س‍ن‌
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
س‍م‍اط
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ورس‍ی‍ن‍ا
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
پ‍رت‍و ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی [ IRM ام .آر .آی ]
میچل ، دونالد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پورسینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۸۵‬,‭‌م۹۲۲‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار( درجه ۱[ ) یک ]
شجاعی ، محسن ؛  مشهد پرتو نگار   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار( درجه ۲[ )دو]
شجاعی ، محسن ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
صفاری ، محسن ؛  تهران سماط   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۹۰‬,‭‌ص۶۵۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک