کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
دون‌خ‍وان‌، ۱۸۹۱-
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
م‍اک‍ارن‍ک‍و، آن‍ت‍ون‌ س‍م‍ی‍ون‍ووی‍چ‌،۱۹۳۹-۱۸۸۸
اب‍راز وج‍ود
م‍ن‍ف‍ی‌ گ‍رای‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
م‍ش‍اوره‌ ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌(ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
ژن‍ت‍ی‍ک‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍غ‍ز - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ش‍طرن‍ج‌
ف‍ران‍س‍ه‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌،۱۷۹۹-۱۷۸۹
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۹-۱۳۲۴ ق‌ - ع‍ل‍ل‌
واق‍ع‌ گ‍رای‍ی‌ در ادب‍ی‍ات‌
س‍ازگ‍اری‌
 
پدیدآور:
ف‍رول‍وف‌، ی‍وری‌
س‍وب‍ول‌، آل‍ب‍ر
ف‍ی‍ش‍ر، راج‍ر
پ‍اول‌، ج‍ان‌ ج‍وزف‌
گ‍ارس‍ی‍ا م‍ارک‍ز، گ‍اب‍ری‍ل‌
ت‍ه‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ال‍ت‍ز، م‍اک‍س‍ول‌
ب‍روم‍ن‍د، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
رولان‌، روم‍ن‌
راف‍ائ‍ل‌، م‍اک‍س‌
م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌، ج‍م‍ال‌
اس‍ت‍ان‍س‍ف‍ی‍ل‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ک‍اس‍ت‍ان‍دا، ک‍ارل‍وس‌
ج‍ان‌ - راج‍ر
ب‍اردن‌، ل‍ئ‍ون‍ارد
م‍ول‍وی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌؛ [ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍ب‍ی‍ه‌]
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌؛ س‍پ‍ی‍ده‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌ "خ‍ان‍ه‌ پ‍خ‍ش‌ ک‍ت‍اب‌"
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌؛ ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌؛ ف‍ردوس‌
ف‍ردوس‌؛ ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
م‌. ق‍راچ‍ه‌داغ‍ی‌؛ ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کار و مغز
فرولوف ، یوری ؛  [تهران ] شباهنگ   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف۶۲۱‌ک‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره ژنتیک
مولوی ، محمد علی ؛  تهران کتیبه ؛ شباهنگ   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌م۸۴۹‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بادها، خبر از تغییر فصل می دهند
میرصادقی ، جمال ؛  [تهران ] شباهنگ   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اولین ندا، نهضت سربداران
تهران شباهنگ   ، ۱۳۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روبسپیر، درام درسه پرده ( بیست و چهار تابلو)
رولان ، رومن ؛  شباهنگ   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تفکر منفی
جان - راجر ؛  [تهران ] م . قراچه داغی ؛ شباهنگ   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی خلاقیت
مالتز، ماکسول ؛  تهران انتشارات شباهنگ   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه شناخت
تهرانی ، علی ؛  [مشهد] شباهنگ "خانه پخش کتاب "   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایران در آستانه انقلاب مشروطیت و ادبیات مشروطه
مومنی ، محمدباقر ؛  شباهنگ ؛ سپیده   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تعلیمات دون خوان
کاستاندا، کارلوس ؛  تهران شباهنگ ؛ فردوس   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب فرانسه
سوبول ، آلبر ؛  [تهران ] انتشارات شباهنگ   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک و مسائل آن شامل :تئوریها و ۵۰۰ مساله حل شده در باره وراثت
استانسفیلد، ویلیام ؛  [تهران ] شباهنگ ؛ [انتشارات کتبیه ]   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ماکارنکو :انسان ، مربی و نویسنده
برومند، محمدتقی ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تئوری شطرنج
باردن ، لئونارد ؛  شباهنگ   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به تاریخ ادبیات جهان
رافائل ، ماکس ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۵۷=۲۵۳۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پاییز پدر سالار
گارسیا مارکز، گابریل ؛  تهران فردوس ؛ شباهنگ   ، ۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی توافق " مذاکره اصولی "
فیشر، راجر ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معجزه تصویر ذهنی :سایکوسیبرنتیک ، علم کنترل ذهن
مالتز، ماکسول ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
من کیستم ؟ چرا می ترسم بگویم (روانشناسی خویشتن )
پاول ، جان جوزف ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک