کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
رواش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د
ک‍زدی‍ن‌، ال‍ن‌
ب‍ری‍ن‍گ‌، ادوی‍ن‌ گ‍ری‌ گ‍ی‍وز
ه‍رس‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ش‍ام‍ل‍و س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
چ‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رش‍د
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍ه‍ر
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
شاملو، سعید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۲۱۳آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
شاملو، سعید ؛  [تهران ] چهر   ، ۲۵۳۵= [۱۳۵۵]
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۲۱۳‌ب‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو سعید ؛  تهران انتشارات رشد   ، [۱۳۶۷]
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۲۱۳ر‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید ؛  تهران شرکت سهامی چهر   ، ۱۳۵۵=۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۲۱۳ر‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روان درمانی :نظریه ها، کاربرد، آموزش
شاملو، سعید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۲۰‬,‭‌ش۲۱۳‌ک‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت
شاملو، سعید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی کودک
کزدین ، الن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲/،۳۵۰‬,‭‌ک۵۳۴ر‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
شاملو، سعید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۲۱۳آ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
شاملو، سعید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۲۱۳‌ب‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روان شناسی بالینی و روان پزشکی
شاملو، سعید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علم روان شناسی
برینگ ، ادوین گری گیوز ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
هرسن ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی ( با تجدبد نظر و اضافات )
شاملو، سعید ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۲۱۳ر‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک