کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۲۰-۱۳۰۴
ش‍ی‍ع‍ه‌ - ت‍اری‍خ‌ - ق‍رن‌۱ ق‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍ه‍دای‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ - خ‍راس‍ان‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از گ‍از - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ام‍ام‍ت‌
ج‍ه‍اد
ج‍ه‍اد - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍وب‍ه‌(اس‍لام‌)
غ‍زوات‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۸۰ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ج‍ون‍دگ‍ان‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰
خ‍وم‍ح‍م‍دی‌ خ‍ی‍رآب‍ادی‌، س‍ع‍ی‍د
آئ‍ی‍ن‍ه‌ون‍د، ص‍ادق‌
ج‍لال‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌؛ ن‍ی‍روی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍س‍ی‍ج‌، م‍ع‍اون‍ت‌ خ‍واه‍ران‌
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، واح‍د آم‍وزش‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت با گازهای شیمیائی ، تشخیص و درمان
جلالی ؛  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۶۲‬,‭‌ج۵۲۴‌م‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شهدای پاکباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
موانع و عوامل رشد خویش را بشناسیم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛  [تهران ] انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیاست علوی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاکتیکهای رزمی
انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
توبه انقلابی درونی علیه خویش
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چگونه پس از هر انقلاب دیکتاتوری رشد می کند
[تهران ] سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
امام در برابر صهیونیسم :مجموعه دیدگاهها و سخنان امام در باره رژیم اشغالگر قدس
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۶۸-۱۲۸۰ ؛  دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جوندگان از دیدگاه بهداشتی اقتصادی ، نظامی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اخوت مومنین
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارتش مکتبی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۵۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جنگهای پیامبر( ص )
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .مرکز بررسی و تحقیقات ؛  [تهران ؟] سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، واحد آموزش عقیدتی سیاسی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قیام های شیعه در تاریخ اسلام
آئینه وند، صادق ؛  تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خاتون باران :سیمای حضرت زهرا(س )در ادبیات فارسی
خومحمدی خیرآبادی ، سعید ؛  تهران ؛ کرمانشاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛ نیروی مقاومت بسیج ، معاونت خواهران   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک