کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا - ت‍وان‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا
ج‍راح‍ی‌ - درم‍ان‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا - درم‍ان‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا -پ‍رس‍ت‍اری‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍لان‍ت‍ری‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ش‍ک‍وئ‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا
س‍ی‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر، دی‍وی‍س‌
لاک‍م‍ن‌، ج‍ون‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ف‍ره‍ودی‌، م‍ح‍م‍ود
ح‍ی‍دری‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ب‍خ‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍ردوس‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
ش‍ه‍رآب‌
ب‍ش‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای پوست ، سوختگی و جراحی پلاستیک
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌ل۲۱۸‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای پوست و سوختگی
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌پ ۳۴۵‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جراحی کریستوفر، سوختگی
کریستوفر، دیویس ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ک۴۸۸‌ج‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جراحی شوارتز( ۱۹۸۴)، سوختگی ، عفونتها
شوارتس ، سیمور ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ش۶۹۸‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سوختگی ها
کلانتری ، امیرحسین ؛  ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ک۶۲۷‌س‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سوختگیها و سلاحهای شیمیایی و مواد رادیواکتیو
سیدی ، مسعود ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌س۹۲۲‌س‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سوختگی در اثر گرما و آتش و مسمومیت و سوختگی در اثر بمبهای شیمیائی و گازهای جنگی ( عوارض و درمان آن )
فرهودی ، محمود ؛  مشهد جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ف۶۶۹‌س‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای سوختگی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری سوختگی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین کنگره جراحی ترمیمی ، سوختگی و پلاستیک
[تهران ] بخش علمی شرکت پخش فردوس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۹‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درمان عملی سوختگی بر بالین بیمار
اسماعیلی ، عباس ؛  اصفهان انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ف‍لا۵۳۳د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سوختگیها و سلاحهای شیمیایی و مواد رادیواکتیو
سیدی ، مسعود ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌س۹۲۲‌س‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اورژانس های سوختگی SME ، همراه با :داروهای ژنریک مورداستفاده در سوختگی ها
عباسپور، علیرضا ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ع۲۷۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری سوختگی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌ب۴۹۷‌پر‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مرک مینوال :تشخیص و درمان بیماریهای پوست و سوختگی
تهران چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌م۴۷۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :پرستاری بیماریهای پوست و سوختگی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوتراپی در سوختگی
شکوئی ، مینا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ش۶۱۳‌ف‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :پوست و سوختگی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سوختگی (اصول بررسی ، مراقبت و درمان زخم های سوختگی )
حیدری ، محمد ؛  تهران بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ح۹۴۹‌ک‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :پوست و سوختگی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2