کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - درم‍ان‌
ل‍وزه‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - در ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ وی‍روس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ای‍م‍ن‍ی‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ب‍اخ‍ت‍ران‌
 
پدیدآور:
ص‍دری‌زاده‌، ب‍ی‍ژن‌
اس‍ت‍وارت‌، گ‍رام‍ی‌
ص‍ادق‍ی‌ ش‍ج‍اع‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ف‍ائ‍ی‌پ‍ور زم‍ان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍روزه‌، ک‍ون‍و
داراب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ح‍ی‍دری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، رض‍ا
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍ون‍س‌
ف‍ره‍ادی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
دان‍ی‍ل‍ز، وی‍ک‍ت‍ور
م‍رادی‌، م‍ه‍رداد
م‍ح‍م‍دی‌، ف‍رش‍ی‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ن‍ش‍ری‍ه‌ "دارو و درم‍ان‌" از ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
از ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ک‍ش‍وری‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ای‍دز، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ی‌. ک‍ری‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر آذرب‍ای‍ج‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ک‍وب‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌؛ ک‍ل‍م‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
اش‍ت‍ی‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای سیستم ایمنی و ایدز
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۹۳‬,‭‌پ۳۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایدز و عفونت [ VIH اچ .آی .وی ].
سازمان بهداشت جهانی ؛  [لرستان ] دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۰۳‬,‭‌س۱۵۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واکنش های ایمنی ، سندرم نارسایی ایمنی اکتسابی )SDIA( و کاپوسی سارکوما
قاسمی ، مسعود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران دانشکده پزشکی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ق۱۹۹و‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایدز :راهنمای تدابیر بالینی در بالغین آلوده به ( VIH با روش الگوریتم )
سازمان بهداشت جهانی ؛  تبریز سازمان بهداشت جهانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭د۲۸۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عفونت ( VIH ایدز)
یعقوبی ، رضا ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ی۵۹‌ع‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایدز، آخرین بررسی های انجام شده در مورد بیماری ایدز تا سال ۱۹۹۰
فرهادیان ، حسین ؛  تهران کوبه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ف۶۳۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ایدز
صادقی شجاع ، حسین ؛  [تهران ] نشریه "دارو و درمان " از انتشارات حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ص۲۲۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماری مهلک ایدز
کروزه ، کونو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ک۴۸۳‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سندرم نقص ایمنی اکتسابی " ایدز"
تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد پزشکی تهران ؛ کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌س۷۷۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایدز، چگونگی تشخیص ، راههای سرایت ، روشهای پیشگیری و سایر اطلاعات مفید در باره این بیماری
دانیلز، ویکتور ؛  [تبریز] نشر آذربایجان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭د۲۸۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی ایدز
صدری زاده ، بیژن ؛  [تهران ] از انتشارات کمیته کشوری مبارزه با ایدز، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ص۵۲۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ایدز و کارکنان حرف پزشکی ( نحوه پیشگیری قبل و بعد از تماس با خون و ترشحات آلوده به ویروس هپاتیت و ایدز)
حیدری ، علی اکبر ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ح۹۴۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاهش مصونیت اکتسابی ، سیدا، ایدز
کریمی ، یونس ؛  ی . کریمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ک۵۱۶‌ک‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آیا ممکن است [ VIH اچ .آی .وی ]باشد؟ تشخیص بالینی آلودگی با[ VIH اچ .آی .وی ]
استوارت ، گرامی ؛  ارومیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت ، اداره کل مبارزه با بیماریها   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ف‍لا۴۸۸آ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هاریسون ۱۹۹۸ بیماریهای ویروسی ( به انضمام ایدز)
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اشتیاق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‍ه‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سرواپیدمیولوژی SDIA در زندان دیزل آباد کرمانشاه و مرکز بازپروری بیستون
مرادی ، مهرداد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۷۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد نادر سارکوم کاپوزی در لوزه
نریمانی ، محمدمهدی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۳۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع VIH در میان کودکان تالاسمی که در مرکز آموزشی درمانی شهید فهیمده تحت ترانسفیوژن قرار دارند
محمدی ، فرشید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۷۸۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع بیماری های پوستی در زندانیان مرد VIH مثبت زندان مرکزی کرمانشاه ارجاعی به درمانگاه حاج دائی طی ۶ ماه
صفائی پور زمانی ، مسعود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۸۹۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی و نگرش پزشکان عمومی استان کرمانشاه از بیماری ایدز در سال ۱۳۷۹
دارابی ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۹۹۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3