کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍م‍اط
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ب‍ارداری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - درم‍ان‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ وی‍روس‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
اورول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، م‍ه‍ران‍وش‌
ام‍ام‍ی‌ م‍ی‍ب‍دی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍اس‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دان‍م‍ای‍ر، س‍وزان‌ ام‌.
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
ه‍ارپ‍ر
ه‍ارپ‍ر، ه‍رول‍د آن‍ت‍ون‍ی‌
اق‍دس‍ی‌، م‍ی‍ت‍را
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
 
ناشر:
س‍م‍اط
س‍م‍اط؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ش‍ر اش‍ت‍ی‍اق‌
س‍م‍اط؛ ش‍ه‍رآب‌
اش‍ت‍ی‍اق‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍م‍اط
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی هارپر
هارپر، هرولد آنتونی ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭-‍ه۱۷۸‌ب‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دستگاه گوارش هاریسون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] اشتیاق ؛ با همکاری سماط   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای ویروسی هاریسون ( چاپ ۱۹۹۴)
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] سماط؛ با همکاری نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :پوست
تهران سماط   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اورژانس های طب اطفال
عباسپور، علیرضا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ع۲۷۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، اورژانسهای زایمان و بارداری
تهران سماط   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، شیوه های درمان بیماریهای پوست
اقدسی ، میترا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۶۷۳‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اورژانس های اورولوژی
دولتشاهی ، مهرانوش ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭د۷۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها اورژانسهای طب داخلی
تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تشریحی به سوالات امتحان پرانترنی و امتحان دستیاری ۴۰۰[ چهارصد ]پرسش با پاسخ توضیحی اسفند۷۸
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اطلس روشهای عملی در اورژانس
دانمایر، سوزان ام . ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭د۲۷۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی کامل پزشکی ، عمومی - اختصاصی اطلس
رجحان ، محمد صادق ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ج‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای خون و اونکولوژی
سسیل ، راسل ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای عفونی
سسیل ، راسل ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای بافت همبند و بیماریهای استخوان
سسیل ، راسل ؛  تهران سماط؛ شهرآب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۷۵‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای دستگاه گوارش ، کبد و سیستم صفراوی
سسیل ، راسل ؛  تهران سماط؛ شهرآب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی هارپر
هارپر ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭.‍ه۱۷۸‌ب‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای دستگاه تنفس
سسیل ، راسل ؛  تهران سماط؛ شهرآب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی ، تشریح عمومی برای :دانشجویان دندانپزشکی ، داروسازی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامایی
امامی میبدی ، محمد علی ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۶۹‌ک‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7