کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ل‍طان‍ی‌ن‍س‍ب‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌ن‍س‍ب‌، رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی انسان ، بررسی تکامل طبیعی و غیر طبیعی انسان
سلطانی نسب ، رضا ؛  [تهران ] واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س ۶۵۹‌ج‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی انسان ، بررسی تکامل طبیعی و غیر طبیعی انسان
سلطانی نسب ، رضا ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س۶۵۹‌ی‍ج‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی انسان " بررسی تکامل طبیعی و غیر طبیعی انسان "
سلطانی نسب ، رضا ؛  [تهران ] موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌س۶۵۹‌ج‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک