کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ل‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ آوردن‌ ش‍ک‍م‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
`
ح‍ن‍ج‍ره‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ل‌
س‍ل‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
س‍ل‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ل‍ط - پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
س‍ل‌ پ‍رده‌ ج‍ن‍ب‌
س‍ل‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
س‍ل‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
س‍ل‌ پ‍رده‌ م‍غ‍ز - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ل‌ ری‍ه‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‌اص‍ن‍اف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
طاووس‌ پ‍ر، ش‍ه‍زاد
ل‍طف‍ی‌، ج‍واد
طل‍وع‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ب‍زی‌، ف‍ری‍دون‌
ح‍ی‍دری‌، ای‍رج‌
آق‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ق‍گ‍و، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ان‍ص‍اری‌، ش‍ه‍ی‍ن‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رض‍ای‍ی‌، ش‍ع‍ل‍ه‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍ی‍اد، ب‍اب‍ک‌
س‍راب‍ی‌، وی‍دا
ک‍ش‍اورز، ف‍ری‍ب‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ادی‍ب‌، ای‍ران‌
 
ناشر:
ب‍وع‍ل‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سل و سرطان ، پژوهشی در باره علل ابتلا و پیشگیری بیماری سل و سرطان
حقگو، منوچهر ؛  تهران بوعلی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ح۶۷۴‌س‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
سندرم پلورزی
سبزی ، فریدون ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۵۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد توبرکولوم مغز که با سندرم هورنر مراجعه کرده بود
کریمی ، علیرضا ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۶۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خلط بیماران مسلول در طی درمان
رضایی ، شعله ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۱۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مروری برمقالات موجود در مورد مننژیت سلی
فرهنگ ادیب ، ایران ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۴۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات کلیشه های رادیوگرافی بیماران خلط مثبت بستری دربیمارستان سینا
انصاری ، شهین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۶۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بیماریهای گرانولوماتوز حنجره و معرفی یک مورد نادر سل حنجره در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه
آقائی ، حسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۷۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی معیارهای شروع درمان آنتی BT دربیمارستان سینای کرمانشاه ۱۳۷۲-۷۳
لطفی ، جواد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۲۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی بیماران مبتلا به آسیت بستری شده درسال ۱۳۷۲ دربیمارستان امام خمینی ( ره )کرمانشاه
عباسی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۳۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مننژیت BT در بالغین و اطفال بستری دربیمارستان سینا و بیمارستان رازی کرمانشاه طی پنج ساله اخیر
طلوعی ، مسعود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۷۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یافته های پاتولوژیک و بیوشیمیایی کبد در بیماران مبتلا به سل ریوی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۷۴
حیدری ، ایرج ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۸۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش دو مورد نادرسل شکمی
طاووس پر، شهزاد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۹۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علائم رادیولژیک استخوانی و مفصلی دربیماران مسلول ارجاعی به مرکزمبارزه با بیماری های ریوی از مهرماه ۱۳۷۰ تا مهرماه ۱۳۷۵
سرابی ، ویدا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یافته های رادیوگرافیک سل دستگاه ادراری در بیماران بستری در بیمارستان های چهارمین شهید محراب و سینا( ۱۳۷۳-۱۳۷۶)
کشاورز، فریبا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۷۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیکی ، بالینی و آزمایشگاهی بیماری های عفونی در زندانیان بستری در بیمارستان سینای کرمانشاه طی سال های ۱۳۶۷-۱۳۷۶
امین اصنافی ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۷۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع عفونت ناشی از VIH در مبتلایان به بیماری سل تشخیص داده شده طی سال ۱۳۷۸ در استان کرمانشاه
صیاد، بابک ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۳۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک