کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دام‍ه‍ا - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
زب‍ان‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ع‍ادل‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ف‍اژه‌، ژان‌
ش‍ه‍راس‍ب‍ی‌، ح‍م‍زه‌
وه‍اب‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
س‍ام‍اری‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
م‍ل‍ک‌ پ‍ور، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی بالینی
ملک پور، اکبر ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌م۷۵۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی موازنه اسید و باز
وهابزاده ، عبدالوهاب ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۰۵‬,‭و۸۲۵‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی عملی راهنمای بررسی گویشها
سامارین ، ویلیام ؛  ستاد انقلاب فرهنگی مرکز نشر دانشگاهی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه های بنیادی اسلامی
ستاد انقلاب فرهنگی مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بهسازی محیط در بلاهای طبیعی
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۰‬,‭‌س۱۵۸ر‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی مقایسه ای دستگاه گوارش پستانداران اهلی
شهراسبی ، حمزه ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی . مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تند آموز شیوه های ریاضی در فیزیک
فاژه ، ژان ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ؛ مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک