کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ال‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
س‍رطان‌ه‍ا - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍ژوه‍ش‌
درد - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ اطاق‌ ع‍م‍ل‌
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌
م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
ک‍م‍ردرد - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍ل‍ور، ج‍ورج‌ ج‍س‍ی‌
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، ش‍ع‍ل‍ه‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ب‍ردی‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ک‍وم‍ار، وی‍ن‍ی‌
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، ک‍اری‍ن‌ ه‍اگ‍دن‌
س‍ال‍م‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌، ژی‍لا
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
پ‍ات‍ر، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا آن‌
ای‍ران‍زاد اص‍ل‌، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ارج‍م‍ن‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍ش‍ر س‍ال‍م‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌؛[ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
ارج‍م‍ن‍د؛ س‍ال‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران ارجمند؛ سالمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه ( اختصاصی )
کومار، وینی ؛  تهران انتشارات ارجمند؛ نشر سالمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ک۸۵۸آ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن
ابوالقاسمی ، حسن ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف‍لا۱۸۱‌ک‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرطان :سازگاری و پرستاری
سالمی ، صدیقه ؛  [تهران ] سالمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۶‬,‭‌س۲۲۸‌س‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :درد، الکترولیت ، شوک و سرطان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ ارجمند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث :دستگاه تولید مثل مردان و زنان و بیماریهای پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ ارجمند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :دستگاه اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ ارجمند   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری در بیهوشی به روش آلگوریتمیک
بردی ، لوئیس ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۴۴۲‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون پرستاری
پاتر، پاتریشیا آن ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۱۲۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت
عابد سعیدی ، ژیلا ؛  تهران سالمی   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۰‬,‭‌ع۱۱۵ر‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مدارک پزشکی
بیگدلی ، شعله ؛  تهران سالمی   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۳‬,‭‌ب۹۵۷و‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول تغذیه رابینسون
رابینسون ، کارین هاگدن ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭ر۱۱۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کمردرد :پیشگیری ، درمان ، توانبخشی
ایرانزاد اصل ، مریم ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۲۰‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ک‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰[ >صدو پنجاه ]تمرین الکتروکاردیوگرافی
تیلور، جورج جسی ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۹۶۵‌ص‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :درد، الکترولیت ، شوک ، سرطان ، مراقبت پایان عمر
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :مفاهیم بیوفیزیکی و روانی - اجتماعی ( بیماری های مزمن ، سالمندی ، توانبخشی ، هموستاز و ژنتیک )
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۹۷۱‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :تنفس و تبادلات گازی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :قلب و عروق ، خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :مفاهیم و مراقبت پرستاری اطاق عمل
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛[جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :مفاهیم پایه ( بهداشت ، بررسی وضعیت ، پرستاری جامعه نگر، فرآیند پرستاری )
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6