کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍الار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د ک‍ودک‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ح‍ش‍ره‌ک‍ش‍ه‍ای‌ ارگ‍ان‍وف‍س‍ف‍ات‌ - م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌
اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
درم‍ان‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌
 
پدیدآور:
آدل‍م‍ن‌، ری‍م‍ون‍د د.
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
اس‍ت‍ول‍ت‍ی‍ن‍گ‌، راب‍رت‌
وارد، م‍ارت‍ی‍ن‌
س‍ای‍ا، د .ا.
رس‍ول‍ی‌ک‍وچ‍ه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
خ‍دای‍اری‌، ن‍اص‍ر
دس‍ت‍گ‍ی‍ری‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ه‍ب‍ی‍ف‌، ت‍وم‍اس‌
م‍ن‍ت‍ظری‌، وح‍ی‍د
 
ناشر:
س‍الار؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ن‍ب‍ی‌ اک‍رم‌ (ص‌) ت‍ب‍ری‍ز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍الار
س‍الار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پژوهشگران علوم پزشکی در آنالیز آماری داده های پژوهشی
دستگیری ، سعید ؛  تبریز انتشارات سالار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۰‬,‭د۵۴۹ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول پایه بیهوشی
استولتینگ ، رابرت ؛  تبریز سالار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۴۹۱د‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی جراحی ، اعمال جراحی سرپائی ، روشهای عملی اورژانس
منتظری ، وحید ؛  تبریز سالار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۰‬,‭‌م۷۸۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :پره تست مرور و آزمون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز سالار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول تشخیص و درمان بیماریهای کلیه و دستگاه ادراری ، اختلالات آب و الکترولیت
تبریز انتشارات سالار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۲‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر امتحانات پرتونگاری
سایا، د .ا. ؛  تبریز انتشارات سالار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۸‬,‭‌س۲۶۲‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت با ارگانوفسفره ها و سایر آفت کشها
رسولی کوچه ، محمدحسین ؛  تبریز انتشارات سالار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۴۰‬,‭ر۵۲۵‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های پوست
هبیف ، توماس ؛  تبریز انتشارات سالار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭-‍ه۴۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درمانهای طبی واشنگتن
تبریز انتشارات سالار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۰۰‬,‭د۴۶۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری روانپرستاری بالینی
وارد، مارتین ؛  تبریز سالار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭و۱۵۲‌ی‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رشد و نمو کودکان
نلسون ، والدو امرسون ؛  تبریز سالار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۳‬,‭‌ن۶۳۸ر‌ج‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات آب و الکترولیت ( پاتوفیزیولوژی مایعات بدن و مایع درمانی )نلسون ۲۰۰۰
آدلمن ، ریموند د. ؛  تبریز سالار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۲۰‬,‭آ۲۶۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ایدئولوژی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران
خدایاری ، ناصر ؛  تبریز سالار؛ با همکاری موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص ) تبریز   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک