کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و ع‍ل‍وم‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
رح‍ی‍م‌ زادگ‍ان‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
ق‍ن‍ب‍ری‌پ‍ور، ام‍ان‌ال‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ن‍اظران‌، ه‍م‍ای‍ون‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ن‍وآوری‍ه‍ا، دف‍ت‍راطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. واح‍د اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌؛ ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بانکهای اطلاعاتی جهان
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، معاونت علمی و نوآوریها، دفتراطلاعات علمی و فنی   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستگاههای الکترونیکی پزشکی
ناظران ، همایون ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۳۴‬,‭‌ن۱۸۵د‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علم از دیدگاه اسلام
جعفری تبریزی ، محمدتقی ؛  تهران انتشارات روابط عمومی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معرفی بانکهای اطلاعاتی موجود
رحیم زادگان ، کتایون ؛  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران . پژوهشکده اصفهان . واحد اطلاع رسانی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
05.93Zدر سیستم های کتابخانه ای و جعبه ابزارtikdeZ
قنبری پور، امان اله ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ؛ نشر کتابدار   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک