کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍وره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
اع‍ت‍ض‍ادپ‍ور، ن‍اه‍ی‍د
پ‍ن‍اه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌. س‍وره‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍وره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژگان تامین اجتماعی ( و زمینه های وابسته )فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
اعتضادپور، ناهید ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری سوره   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی نظام تامین اجتماعی
پناهی ، بهرام ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی . حوزه هنری . سوره   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک