کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ل‍ی‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - در ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ آم‍ی‍زش‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌
داروه‍ا
اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍درس‍ه‌ه‍ا
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - آم‍ار - ج‍دول‌ه‍ا
م‍الاری‍ا - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
 
ناشر:
ازان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌؛ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌؛ از ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، آس‍ی‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‍ک‍ا؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
روزب‍ه‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
ایدز و عفونت [ VIH اچ .آی .وی ].
سازمان بهداشت جهانی ؛  [لرستان ] دانشگاه علوم پزشکی لرستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۰۳‬,‭‌س۱۵۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دارویی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۲۲‬,‭‌س۱۵۸ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داروها و درمان بیماریهای انگلی
سازمان بهداشت جهانی ؛  همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان ؛ سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌س۱۵۸د‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی و رشد روانی - اجتماعی کودک
سازمان بهداشت جهانی )O.H.W( ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۵‬,‭‌س۱۵۸‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایدز :راهنمای تدابیر بالینی در بالغین آلوده به ( VIH با روش الگوریتم )
سازمان بهداشت جهانی ؛  تبریز سازمان بهداشت جهانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭د۲۸۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درمان بالینی مالاریای حاد
سازمان بهداشت جهانی ؛  کرمان جهاد دانشگاهی استان کرمان ؛ از انتشارات سازمان بهداشت جهانی ، آسیای جنوب شرقی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷۷۰‬,‭‌س۱۵۸د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اساسی آزمایشگاهی در انگل شناسی پزشکی
سازمان بهداشت جهانی ؛  مشهد نشر نیکا؛ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۲۵‬,‭‌س۱۵۸ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماریهای آمیزشی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [مشهد] انتشارات سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقررات بهداشتی در مسافرتهای بین المللی
سازمان بهداشت جهانی ؛  همدان ازانتشارات سازمان جهانی بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۱۵۸‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه آموزش بهداشت مدارس ابتدائی با گرایش به جنبه های عملی آن ، کتاب منبع معلم
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌س۱۵۸‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آینده ای بهتر برای بهداشت مادر و کودک
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دفتر آموزش بهداشت ، سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌س۱۵۸آ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جلوگیری از حاملگی با ریرو اسپرم کش و نقش آن در تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۱۵۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جلوگیری از حاملگی تزریقی و نقش آنها در تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۱۵۸ور‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه آموزش بهداشت مدارس ابتدائی با گرایش به جنبه های عملی آن ، راهنمای معلم
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌س۱۵۸‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیگار یا سلامتی ، انتخاب با شماست
سازمان بهداشت جهانی ؛  انتشارات سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱۳۷‬,‭‌س۱۵۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در سیستم های بهداشتی ، شیوه تهیه طرح های تحقیقاتی برای حل معضلات بهداشتی درمانی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۵‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند مدیریت برای توسعه بهداشت کشور، اصول راهنما برای استفاده در پشتیبانی از تدابیر اساسی جهت تندرستی برای همه در سال ۲۰۰۰
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (دفتر آموزش بهداشت )   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷/JI،۵۴۱‬,‭‌س۱۵۸‌ف‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در سیستم های بهداشتی ، شیوه تهیه طرحهای تحقیقاتی برای حل معضلات بهداشتی درمانی
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۵‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم خانواده طبیعی ، راهنمای مراکز تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تعیین حجم نمونه در مطالعات بهداشتی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۵‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4