کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اه‍دا ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍ون‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌
ه‍م‍وف‍ی‍ل‍ی‌ آ
اه‍دا ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍ون‌ - ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍روه‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ وی‍روس‍ی‌ ان‍س‍ان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ن‍د آوردن‌ خ‍ون‌
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ داروی‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
خ‍ون‌
ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - روش‍ه‍ا
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ول‍د، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌
ک‍م‌گ‍وی‍ان‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
ام‍ی‍ن‍ی‌ ک‍اف‍ی‌آب‍اد، ص‍دی‍ق‍ه‌
ل‍ی‍ن‍دن‌، ج‍ی‍ن‌
ب‍ورم‍ن‌
ش‍ی‍ن‌، ب‍ارب‍ارا
ن‍ل‍س‍ون‌، ای‍ن‍گ‍ام‍اری‌
اف‍ت‍خ‍اری‌، م‍ی‍رزاآق‍ا
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
س‍اک‍ر، رون‍ال‍د
رض‍وان‌، ح‍وری‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ زه‍د؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
پ‍ی‍ون‍د م‍ه‍ر؛ ت‍ح‍ف‍ه‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
پ‍ی‍ون‍د م‍ه‍ر؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
ت‍ح‍ف‍ه‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
زه‍د؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
پ‍ی‍ون‍د م‍ه‍ر؛ ب‍ش‍ری‌؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
ب‍ش‍ری‌؛ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
زه‍د؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نکات اساسی انتقال خون
ایران .سازمان انتقال خون ایران ؛  سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌س۱۵۸‌ن‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول کاربرد مشتقات خون در پزشکی
ایران .سازمان انتقال خون ؛  سازمان انتقال خون ایران   ،
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرولژی گروههای خونی
بورمن ؛  سازمان ملی انتقال خون ایران   ،
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۴۲۰‬,‭‌ب۷۶۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم ALH و روش تشخیص آنتی ژنهای آن
کم گویان ، ملیحه ؛  سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۷۱۹‌س‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن
افتخاری ، میرزاآقا ؛  [تهران ] سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف‍لا۶۲۷‌ک‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
فصلنامه خون
تهران سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۷۴۳ف‌ ،۱۵ /،۶۱۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه جزوات آموزشی - تخصصی سازمان انتقال خون ایران
تهران سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۳،ش‌ ۷۳۰،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم ALH و روش تشخیص آنتی ژنهای آن
تهران سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۴۸۰،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
از سازمان انتقال خون ایران و بیماری تالاسمی چه می دانید؟
سازمان انتقال خون ایران   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هموفیلی
نلسون ، اینگاماری ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی زهد؛ با همکاری سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۳۲۵‬,‭‌ن۶۳۸‍ه‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
توصیه های سازمان جهانی بهداشت در کاربرد بالینی خون و فرآورده های خونی :با نگاهی ویژه در بخش های زنان زایمان ، سوختگی ، جراحی و اطفال
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران بشری ؛ سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با سیستم هموستاز خون ، شامل :فیزیولوژی ، پاتولوژی و تشخیص
کولد، هانس یورگن ؛  تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری ؛ با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۳۱۰‬,‭‌ک۸۵۱آ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای انتخاب اهدا کننده خون و بافت در کشور بریتانیا
تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری ؛ با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ویروسها و انتقال خون ، روش های نوین کاهش خطر
رضوان ، حوری ؛  تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭ر۵۸۵و‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هپاتیت
شین ، باربارا ؛  تهران زهد؛ با همکاری سازمان انتقال خون ایران . مرکز تحقیقات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۱۵‬,‭‌ش۹۹۲‍ه‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول صحیح تولید فرآورده های دارویی جهت مصارف انسانی و دامپزشکی
تهران پیوند مهر؛ بشری ؛ سازمان انتقال خون ایران . مرکز تحقیقات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سلامتی خون و پایش آن
لیندن ، جین ؛  تهران پیوند مهر؛ سازمان انتقال خون ایران . مرکز تحقیقات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌ل۹۵۵‌س‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درمان سلولی ؛ افقی جدید در طب انتقال خون
ساکر، رونالد ؛  تهران پیوند مهر؛ تحفه ؛ مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌س۱۸۸د‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحولی نوین در جذب اهدا کنندگان داوطلب
فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر ؛  تهران تحفه ، سازمان انتقال خون ایران . مرکز تحقیقات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف۳۱۹‌ت‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روش های آزمایشگاهی در تشخیص هپاتیت های ویروسی
امینی کافی آباد، صدیقه ؛  تهران زهد؛ سازمان انتقال خون ایران . مرکز تحقیقات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۳۶‬,‭‌ف‍لا۸۴۷ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2