کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ون‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ درباره خون و انتقال خون
ایران .سازمان انتقال خون ؛  تهران سازمان انتقال خون ؛ با همکاری مرکز تکنولوژی آموزشی موسسه انتشارات فرانکلین   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‌پ‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک