کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ارا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍رده‌ ج‍ن‍ب‌
 
پدیدآور:
ق‍دم‌ل‍ی‌، پ‍روی‍ز
واح‍دی‌، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
س‍ارا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسم کودکان
قدم لی ، پرویز ؛  تهران سارا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۵۵۳‬,‭‌ق۴۴۸آ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پرده جنب
واحدی ، پرویز ؛  تهران سارا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۷۰۰‬,‭و۱۳۴‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک