کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ادات‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رس‍ت‍اری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
س‍ادات‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ام‍ور ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌: ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ویژگیهای یک مربی
سادات ، محمد علی ؛  تهران امور تربیتی استان تهران   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق اسلامی
سادات ، محمد علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) با همکاری : بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق اسلامی
سادات ، محمد علی ؛  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک پرستاری داخلی - جراحی برونر - سودارث ۲۰۰۴[ دوهزار و چهار]
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰‬,‭‌ب۴۹۷‍ه‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق اسلامی
سادات ، محمد علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) با همکاری : بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک