کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ادرار - ت‍ج‍زی‍ه‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ای‍س‍ت‍ام‌، راب‍رت‌ دان‍ک‍ن‌
گ‍راف‌، ل‍وری‍ن‌
ش‍ام‍ل‍و، ی‍وس‍ف‌
وزی‍ری‌، ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
رض‍ای‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
ن‍وردان‍ش‌
ان‍ق‍لاب‌
چ‍ه‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزش شیمی حیاتی ( بیوشیمی )در طب بالینی و تفسیر آزمایشات
ایستام ، رابرت دانکن ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی کلینیکی خون و ادرار
چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ب۹۸۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی عملی پزشکی
رضایی ، رضا ؛  انقلاب   ،
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۲۵‬,‭ر۵۷۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول آزمایشهای بیوشیمیایی در میکرب شناسی تشخیصی
وزیری ، بزرگمهر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭و۵۹۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آزمایشگاهی بیوشیمی
شاملو، یوسف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۲۵‬,‭‌ش۲۱۳آ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی کامل ادرار
گراف ، لورین ؛  تهران نوردانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۸۵‬,‭‌گ۲۵۴‌ب‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک