کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
دوس‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ای‍س‍ت‍ام‌، راب‍رت‌ دان‍ک‍ن‌
اس‍ت‍رای‍ر، ل‍وب‍رت‌
رض‍ای‍ی‌، رض‍ا
س‍گ‍ل‌، اروی‍ن‌
ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
ه‍ارپ‍ر
م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا، ح‍س‍ن‌
ه‍ارپ‍ر، ه‍رول‍د آن‍ت‍ون‍ی‌
دول‍ی‍ن‌، ت‍ام‍س‌
م‍ارش‍ال‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ک‍رو، ژاک‌
ک‍ل‍ب‍ی‌، دای‍ان‌
ت‍ی‍ت‍ز، ن‍ورب‍رت‌
م‍ل‍ک‌ پ‍ور، اک‍ب‍ر
ج‍وادزاده‌، ع‍ل‍ی‌
دان‍ی‍ال‌ زاده‌، آل‍ب‍رت‌
ش‍ه‍ب‍ازی‌، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اخ‍ت‍ران‌
س‍م‍اط
ف‍رداب‍ه‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ق‍لاب‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
اح‍رار [آزادگ‍ان‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی هارپر
هارپر ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭.‍ه۱۷۸‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده بیوشیمی بالینی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌چ۴۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم پایه پزشکی ( پرسش و پاسخ )۴ - بیوشیمی ، ژنتیک و بیماریهای متابولیک ارثی
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلینیکال پاتولوژی مباحثی از بیوشیمی بالینی
تیتز، نوربرت ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۹۰‬,‭‌ت۹۳۲‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی هارپر
هارپر، هرولد آنتونی ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭-‍ه۱۷۸‌ب‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارزش شیمی حیاتی ( بیوشیمی )در طب بالینی و تفسیر آزمایشات
ایستام ، رابرت دانکن ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی
دانیال زاده ، آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭د۲۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی در پزشکی و بیولوژی
کرو، ژاک ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ک۴۸۱‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی ( ۱)
استرایر، لوبرت ؛  تبریز احرار [آزادگان ]   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۴۸۲‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چکیده بیوشیمی
کلبی ، دایان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ک۶۳۹‌چ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی با تفسیر در پزشکی
دوستی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭د۷۶۶‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیمی بالینی
مارشال ، ویلیام ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌م۱۲۸‌ش‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی با کاربرد بالینی
دولین ، تامس ؛  [تهران ] انتشارات معاونت پژوهشی ، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۸‬,‭د۷۹۳‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی کلینیکی خون و ادرار
چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ب۹۸۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی
محمدیها، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌م۳۵۷‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی بالینی
ملک پور، اکبر ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌م۷۵۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی عملی پزشکی
رضایی ، رضا ؛  انقلاب   ،
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۲۵‬,‭ر۵۷۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات بیوشیمیائی ، چگونگی حل مسائل ریاضی در بیوشیمی عمومی
سگل ، اروین ؛  باختران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی باختران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌س۶۱۷‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شیمی بالینی
هنری ، جان برنارد ؛  [تهران ] انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭.‍ه۷۳۹‌ش‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی عمومی ، برای دانشجویان دانشکدهای پزشکی
شهبازی ، پرویز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ش۷۶۶‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7