کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زن‍گ‍ن‍ه‌، م‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ک‍م‌ ک‍اری‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د
اف‍س‍ردگ‍ی‌ پ‍س‌ از زای‍م‍ان‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ش‍اخ‍ص‌ ان‍دام‌ ه‍ای‌ ب‍دن‌
اک‍س‍ی‌ ت‍وس‍ی‍ن‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ای‍ی‌ م‍ه‍ب‍ل‌ - ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍اب‍اروری‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ارگ‍ی‌ رح‍م‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
اخ‍ت‍رگ‍وی‍ی‌
پ‍لاک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌
اف‍زای‍ش‌ وزن‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌
دوره‌ ق‍اع‍دک‍ی‌
رض‍ای‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
س‍زاری‍ن‌
 
پدیدآور:
زن‍گ‍ن‍ه‌، م‍ری‍م‌
رش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ک‍رب‍ی‍گ‍ی‌، زه‍ره‌
پ‍رم‍ه‍ر، ص‍غ‍ری‌
م‍ی‍ران‍ی‌، آزاده‌
رج‍ع‍ت‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌
س‍اک‍ت‌، اک‍رم‌
ک‍رم‍ی‌، ع‍م‍ی‍د
اف‍ش‍اری‌، داوود
طولاب‍ی‌، وح‍ی‍د
ک‍ام‍ج‍و، ن‍ادر
رس‍ول‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
گ‍ودم‍ن‌، ل‍ی‍ن‍دا
رج‍ب‍ی‍ه‌ ف‍رد، س‍وده‌
رون‍دی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
پ‍ورآذر، ال‍ه‍ام‌
س‍ت‍وده‌، س‍ارا
ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ پ‍ور، ل‍ی‍لا
 
ناشر:
ب‍رای‌ ف‍ردا
ن‍ش‍ر س‍ی‍م‍رغ‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نتایج بیوپسی اندومتر در مراجعین به بیمارستان معتضدی کرمانشاه به علت نازایی طی سال های ۷۴-۷۳
زنگنه ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۰۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طالع بینی خورشیدی
گودمن ، لیندا ؛  تهران نشر سیمرغ   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک عفونت اندوسرویکال گنوکوکی در خانم های زندانی کرمانشاه ( سال ۱۳۷۹)
زنگنه ، مریم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۰۴۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات طبقه بندی شده بیماریهای ناشی از کار و سم شناسی صنعتی
افشاری ، داوود ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۶۴۶‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات طبقه بندی شده ارگونومی و ایمنی در صنعت ویژه آزمونهای کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا
افشاری ، داوود ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۶۴۶‌م‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع انواع روش جلوگیری از بارداری در حاملگی مولار طی سالهای ۸۰ تا ۸۵ در بیمارستان معتضدی کرمانشاه
بهرام بیگی پور، لیلا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۴۳۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان رضایتمندی زنان تحت پوشش درمانگاه ثامن الائمه از روشهای کنترل موالید در سال ۱۳۸۶
رشیدی ، حسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۴۵۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای عوارض شایع حین و بعد از عمل جراحی سزارین در زنان با سابقه ۲ و بیشتر از ۲ عمل سزارین
روندی ، بهنام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۴۸۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سرانجام بارداری در بیماران بستری با آزمون بدون استرس غیر واکنشی در بیمارستان معتضدی کرمانشاه طی نیمه اول سال ۱۳۸۵
شکربیگی ، زهره ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۴۹۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه IMB اوایل و میانه بارداری با تست تبادل گلوکز در درمانگاه عرصه پزشکی جامعه نگر کرمانشاه در ۲۷۲ خانم باردار
رسولی ، فریده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۵۱۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تغییرات سیکل قاعدگی به دنبال بستن لوله های رحمی در بیمارستان معتضدی سال ( ۸۴-۸۶)
ساکت ، اکرم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۵۳۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط افسردگی بعد از زایمان با نحوه زایمان در زنان زایمان کرده مراجعه کننده به درمانگاه عرصه پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سال های ۱۳۸۵-۸۷
پرمهر، صغری ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۵۵۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین افزایش وزن مادر در دوران بارداری و شاخص توده بدن مادر با وزن زمان تولد نوزاد
کامجو، نادر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۵۹۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای شاخص های پلاکتی در زنان باردار سالم و پره اکلامپتیک
طولابی ، وحید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر میزوپروستول واژینال چند دوزی به تنهایی با اثر میزوپروستول واژینال تک دوز به اضافه اکسی توسین در القای سقط سه ماهه دوم بارداری
رجعتی ، مژگان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۳۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای تغییرات الکتروکاردیوگرافی هایپرتروفی بطن چپ در زنان باردار سالم و پره اکلامپتیک
کرمی ، عمید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۴۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای پیامدهای مادری و جنینی در هیپوتیروئیدی مادری درمان شده و گروه شاهد
پورآذر، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۶۶۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه شاخص توده ی بدنی مادر با دقت تخمین بالینی وزن جنین در حاملگی های ترم
میرانی ، آزاده ؛  دانشگاه علوم پزشگی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۸۲۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی تروما و پیامدهای ناشی ازآن در بارداری طی سال های ۱۳۸۶-۸۹ شهرستان کرمانشاه
ستوده ، سارا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۸۴۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای اثرات درمانی انسولین و گلی بن کلامید در درمان دیابت حاملگی
رجبیه فرد، سوده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۰۰۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2