کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ای‍دل‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌
آری‍ان‌پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍اب‍ق‌، ج‍روان‌
م‍ک‍ی‍گ‌، ای‍زاب‍ل‌
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
اع‍ت‍ض‍ادپ‍ور، ن‍اه‍ی‍د
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
س‍ی‍پ‍ل‌، چ‍ارل‍ز
م‍ارک‍وس‌، ج‍ان‌
آب‍رک‍رام‍ب‍ی‌، ن‍ی‍ک‍ولاس‌
 
ناشر:
ق‍وم‍س‌
ک‍ل‍م‍ه‌؛ ن‍ش‍رج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌؛ س‍خ‍ن‌
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ره‍ن‍م‍ا
آوای‌ ن‍ور
رای‍زن‌
ک‍ل‍م‍ه‌
ک‍م‍ان‍گ‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍وره‌
ت‍اب‍ان‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ یک جلدی پیشرو آریان پور :انگلیسی - فارسی
آریان پور کاشانی ، منوچهر ؛  [تهران ] جهان رایانه   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کشاورزی انگلیسی - فارسی
تهران آوای نور   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامپیوتر انگلیسی - فارسی
سیپل ، چارلز ؛  هیرمند   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی - فارسی
مکیگ ، ایزابل ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی ، انگلیسی - فارسی جیبی ( واژه نامه پزشکی )
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران کلمه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آکسفورد فرهنگ اصطلاحات انگلیسی
سایدل ، جنیفر ؛  [تهران ] رهنما   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک انگلیسی -فارسی
حییم ، سلیمان ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی ( یکجلدی )
آریانپور کاشانی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژگان تامین اجتماعی ( و زمینه های وابسته )فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
اعتضادپور، ناهید ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری سوره   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی - فارسی
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران کلمه ؛ نشرجهان دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭د۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بزرگ انگلیسی - فارسی :دارای هشتاد هزار لغت و اصطلاح و مثل در زبان انگلیسی و معنی های فارسی آنها و سی هزار جمله و عبارت برای نمونه و توضیح نکات دستوری
حییم ، سلیمان ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجمع اللغات ، فرهنگ مصطلحات به چهار زبان :عربی - فارسی - فرانسه - انگلیسی
سابق ، جروان ؛  [تهران ] دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک حییم انگلیسی - فارسی ، دارای مهمترین و متداولترین لغات و اصطلاحاتی ...
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی - فارسی
آریانپور کاشانی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی دانشگاهی (انگلیسی - فارسی )برای رشته های :برق ، مکانیک ، ساختمان ، ماشینهای افزار و متالورژی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران انتشارات علمی ؛ سخن   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ یک جلدی انگلیسی - فارسی دارای مهمترین و متداولترین لغات وعبارات انگلیسی و برابرهای فارسی آنها(درحدود ۶۰۰۰۰لغت )
حییم ، سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامعه شناسی
آبرکرامبی ، نیکولاس ؛  چاپخش   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع انگلیسی فارسی الکترونیک
مارکوس ، جان ؛  [تهران ] کمانگیر   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کاربران کامپیوتر
[تهران ] تابان   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری )retsbeW( شامل :شرح ۴۵۰۰ اصطلاح کامپیوتری بهمراه جدیدترین واژه های مربوط به cP ها
رایزن   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5