کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ری‍ف‍ک‍ی‍ن‌، س‍وزان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ری‍ف‍ک‍ی‍ن‌، س‍وزان‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت اجتماعی در برنامه های بهداشت مادر و کودک ( تنظیم خانواده )یک تحلیل بر اساس مطالعات موردی
ریفکین ، سوزان ؛  همدان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۵‬,‭ر۹۵۸‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک