کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍اب‍ت‌ ق‍ن‍دی‌ - درب‍ارداری‌
ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ف‍ش‍ارخ‍ون‌
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
ن‍ارس‍ائ‍ی‌ ح‍اد ک‍ل‍ی‍ه‌ - رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ا - رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
اس‍ه‍ال‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
دررف‍ت‍گ‍ی‌ م‍ادرزادی‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ران‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
س‍رطان‌ه‍ا - رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍ل‍س‍ت‍رول‌
آش‍پ‍زی‌
ازدس‍ت‌ رف‍ت‍ن‌ آب‌ ب‍دن‌
اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ - ک‍م‍ب‍ودت‍وج‍ه‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ل‌ - دارودرم‍ان‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
زی‍م‍ن‌، ف‍ران‍س‍س‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ن‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ک‍ر، رام‍ی‍ن‌
ص‍دی‍ق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ک‍ام‍ران‌، ش‍ع‍ب‍ان‌
ع‍زی‍زی‌، ف‍ری‍دون‌
ل‍ئ‍ون‍ارد، ج‍ان‍ات‍ان‌ ن‍ورت‍ن‌
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍وش‍ی‌، م‍ی‍ش‍ی‍و
ق‍ن‍ب‍ری‌ ک‍اک‍اون‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍اس‍پ‍ر، ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌
زن‍گ‍ن‍ه‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ج‍ل‍ی‍ف‌، دری‍ک‌ ب‍رای‍ان‌
ک‍ال‍ی‍ن‍دو، م‍ری‌ آل‍ی‍س‌
ب‍رادران‌ ن‍وی‍ری‌، ش‍ه‍ره‌
ص‍دی‍ق‌، گ‍ی‍ت‍ی‌
ب‍ه‍ب‍ودی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
خ‍اک‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌
رش‍ی‍دی‌، ف‍ی‍روز
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ق‍ل‍م‌؛ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ی‍م‍ا
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد؛ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ع‍ل‍وی‌
س‍روش‌ - ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
اق‍ب‍ال‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
ع‍طائ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه درمانی
صدیق ، گیتی ؛  شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۰۰‬,‭‌ص۵۶۶‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رژیمهای درمانی
عزیزی ، فریدون ؛  انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۰۰‬,‭‌ع۵۸۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت تغذیه ، خوردنیها و درمان با غذا
اصفهانی ، محمد مهدی ؛  تهران قلم ؛ شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۷/،۱۱۳‬,‭‌ف‍لا۵۷۴‌ب‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرطان و غذا
کوشی ، میشیو ؛  [تهران ] علوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ک۸۳۷‌س‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مسائلی پیرامون تغذیه در بیماران تحت درمان با همودیالیز
بهبودی ، معصومه ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۴۲‬,‭‌ب۸۳۸‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشپزی جدید و غذا درمانی
کالیندو، مری آلیس ؛  تهران سروش - انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه غذایی برای کودکان خردسال مبتلا به اسهال ، کتاب راهنما جهت مدیران برنامه های بهداشتی
جلیف ، دریک برایان ؛  یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد؛ معاونت امور پژوهشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۲‬,‭‌ج۵۷۱‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع هیپرکلسترولمی دراستان کرمانشاه
خاکی ، فرزانه ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۷۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یکصد مورد دزهیدراتاسیون کودکان در بیمارستان کودکان رازی کرمانشاه
کامران ، شعبان ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۴۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه فشارخون شریانی با فاکتورهای مختلف مربوط به آن در ۱۵۰بیمار
نیک پیکر، رامین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۶۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه رژیم غذائی بااختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه
رشیدی ، فیروز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۸۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تشخیص اولیه در رفتگی مادرزادی لگن و اقدامات درمانی
یعقوبی ، محمد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۴۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
دیابت در حاملگی :بررسی مورتالیتی و موربیدیتی مادر و جنین ( در زایشگاه رشت - ازاول اسفند ۷۱ تا آخر مرداد۷۲)
برادران نویری ، شهره ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۵۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع هپاتیت داروئی در بیماران مبتلا به سل بستری شده در بیمارستان سینای کرمانشاه
قنبری کاکاوندی ، علی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه اپیدمیولوژیک بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی ( ره ) کرمانشاه ۶ ماهه اول سال ۱۳۷۵
احمدی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثرات درمانی گارلت با ژمفیبروزیل در ۱۰۰بیمار با سابقه هیپرلیپیدمی
زنگنه ، کامبیز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۷۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد تغذیه بالینی
زیمن ، فرانسس ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۰۰‬,‭ز۸۹‌ک‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راز طول عمر با غذای سالم
لئونارد، جاناتان نورتن ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ل۹۸۴ر‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول تغذیه و رژیمهای غذایی
صدیقی ، عبدالله ؛  عطائی   ،
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ص۵۷۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه پزشکی و رژیم های درمانی
کاسپر، هاینریش ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ک۱۷۳‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3