کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : روی‍ت‌، ای‍وان‌ م‍وری‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ده‍ان‌ - ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
روی‍ت‌، ای‍وان‌ م‍وری‍س‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌؛ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
رویت ، ایوان موریس ؛  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ،
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی بیماریهای دهان
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۴۰‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر اصول ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران شهرآب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۱۸‬,‭ر۸۶۳‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی رویت
رویت ، ایوان موریس ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭ر۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک